An Education Blog

word direction logo

Изследване на недостатъците в правото на индустриална собственост в митническото законодателство- (Bulgarian)

Zahra Mohammadi, Omid Ghasemi

Department of Law Science, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Khouzestan, Iran

Department of Law Science, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran

Key words: Industrial property, Customs rules, Economy, Criminal procedure.

Абстрактни
FontanaCommerCenterBldg.6Правото на индустриална собственост се счита като икономически, технологични, търговски и юридически проблем. Като се има предвид широк спектър от тези арени този въпрос има определена позиция и значение във вътрешни и международни конкурси. В Иран общи правила не са достатъчни да компенсират загубите на индустриална собственост. Следователно това е много важно да подкрепи индустриалната собственост. Различните изпълнение облигации се прилагат да се гарантира тази подкрепа. Тази връзка е следствие на снасяне граждански отговорности, приложени към лица, които нарушават правото на индустриална собственост, времето поради нарушаване на индустриалните и търговските тайни или планове. Тъй като правото на индустриална собственост е свързано с митническите и прилагани в уравняване, спиране или спиране стоки, гражданската отговорност на физическите лица и гаранция за изпълнение на индустриалната собственост трябва да се разглежда.

Leave a Reply