An Education Blog

word direction logo

Нови записи на Melanogaster видове (гъби, Boletales) в България- (Bulgarian)

Maria Lacheva

Department of Botany and Agrometeorology, Agricultural University-Plovdiv, Mendeleev Str., Plovdiv, Bulgaria

Key words: Agaricomycota, Bulgarian mycobiota, Gasteroid boletes, Melanogaster, Paxillaceae, Rhodopes Mts, Truffle.

Абстрактни
Clitocybe-geotropa1Melanogaster ambiguus (Vittad.) TUL. & C. Tul. и м. broomeanus Берк., две от редките и интересни hypogeous гъбите в България, са открити в нови населени места близо до лешник дървета (обикновена леска L.) в Родопите. Melanogaster broomeanus са докладвани за втори път в страната. Морфологични описания, хабитатите, екологията и географско разпределение на M. broomeanus в България се преглеждат. Ключ към известните български видове Melanogaster Corda е дадено.

Leave a Reply