An Education Blog

word direction logo

Определяне на екологичната чувствителност на мангрови гори в Hara защитена зона- (Bulgarian)

Mohsen Dehghani, Abdolreza Karbassi

Department of the Environment, Islamic Azad University, Bandar Abbas Branch, Bandar Abbas, Iran

Graduate Faculty of Environment, University of Tehran, Tehran, Iran

Key words: Coastal, Marine Pollution, Environmental Sensitivity, Mangrove Forest, Hara Protected Area.

Абстрактни
mangrove1Hara защитена зона, един от крайбрежните морски екосистеми, има толкова голямо значение от като биологичното разнообразие, обхванати от мангрови гори. Уникалните характеристики на тази област са довели до бързия градски, селски, промишлени и туризъм експанзия и притежават икономическо и социално значение. Това проучване е била извършена в ред toanalyze качеството на физикохимичните параметри на повърхностните води и тежки метали в утайката като изберете 27 станции за вземане на проби през 2011 година. Резултатите от изследването се оказа, че разликата между измерване на измерване параметрите на 4 месеца (февруари, май, август и ноември) е предимно значителна. Освен това измерване параметрите в Северна станции на Hara защитена зона е най-вече повече от централните южните региони, които биха гъстота на населението и промишлените дейности в тази област.

Leave a Reply