An Education Blog

word direction logo

Проучване върху ефекта на Нано зеолит и калиев перманганат за удължаване на срока на годност и качеството на червена превъзходна ябълка- (Bulgarian)

Fereshteh Khosravi, Mahdyeh Khosravi, Elnaz Pourseyedi

Department of Chemistry, Faculty of Science, Kerman Branch, Islamic Azad University Kerman, Iran

Department of Chemical engineering, Faculty of Science, Kerman Branch, Islamic Azad University, Kerman, Iran

Department of Pharmacy, Kerman University of Medical Sscience, Kerman, Iran

Key words: apple, Nano zeolite, acidity, Brix, pH, weight loss.

Абстрактни
apples-galaВ настоящето изследване на продължителното съхранение живота на ябълки (Red Delicious) изследва с нано частици, зеолит и калиев перманганат. Титруема киселинност, общо разтворими твърди вещества, рН и тегло загуба е измерена. Бяха разследвани визуални наблюдения на плодовете по време на съхранението. Резултатите показаха, че рН, разтворими твърди тела и плодове загуба на тегло се е увеличил по време на съхранението. Киселинността на плодове, съхранени с нано зеолит е по-малко намаляват в сравнение с калиев перманганат. На растеж на плесени върху консервирани плодове с нано зеолит е много по-малко след 45 дни на съхранение в сравнение с калиев permagenate.

Leave a Reply