An Education Blog

word direction logo

Таксономични изследвания на рода Barylypa Фьорстер 1869 (Hymenoptera: Ichneumonidae) в Ирак- (Bulgarian)

Razzaq Shalan Augul

Iraq Natural History Research Center & Museum, Baghdad University; Baghdad, Iraq

Key words: New Record, Barylypa, Hymenoptera, Ichneumonidae, Iraq.

Абстрактни
image002Род на Barylypa Фьорстер 1869 и Barylypa uniguttata (Gravenhorst 1829) принадлежат към племето Gravenhorstiini от подсемейство Anomaloninae (Hymenoptera, Ichneumonidae), събрани в Wasit провинция, средата на Ирак, са описани като нов запис за фауната.

Leave a Reply