An Education Blog

word direction logo

Химичен състав на етерични масла от три Pistacia сортове в Хорасан Razavi, Иран- (Bulgarian)

Rahele Zhiani, Marjan Moradi, Fatemeh Abedi

Department of Chemistry, Faculty of Sciences, Neyshabur branch, Islamic Azad University, Neyshabur, Iran

Department of Chemistry, Faculty of Sciences, Khorasan Razavi Science and Research Branch, Islamic Azad University, Neyshabur, Iran

Key words: Pistacia species, analysis, GC-MS, constituents, Kovats’ indices.

Абстрактни
Pistacia_atlantica_[IMG_7790]Етеричното масло от листата на Pistacia lentiscus L., ароматни член на три Pistacia (Pistacia Vera L.) сортове включително Представете Ghoochi, Akbari и Sefid, които са били анализирани чрез GC-MS. Тези Pistacia видове са били събрани от Хорасан Razavi Иран. Съставни елементи бяха идентифицирани от техния масспектрометрия и Kovats’ индекси. 1,8-цинеол, α-пинен, β-пинен, β-thujene и лимонен се оказаха основните съставки.

Leave a Reply