An Education Blog

word direction logo

تغييرات مواد فعال زیستی و خواص آنتی اکسیدانی در توت های مختلف در طول پردازش جام جم- (Persian)

Shokoufeh Hassani, Marjan Shariatpanahi, Fatemeh Tavakoli, Amir Nili- Ahmadabadi, Mohammad Abdollahi

Faculty of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences Research Centre, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

Department of Toxicology and Pharmacology, Faculty of Pharmacy, Hamadan University of Medical Sciences, Hamadan, Iran

Key words: Antioxidant activity, berries, ellagic acid, HPLC, jam.

berries2چکيده

انواع توت ها منبع بسیار غنی از ترکیبات فعال زیستی از جمله ويتامين C, E و تركيبات فنلي هستند. در این مطالعه تركيب شيميايي و اثرات جم پردازش در انواع توت ها مختلف از جمله Fragaria ananassa Rubus Fruticosus Rubus idaeus Morus rubra و Vaccinium corymbosum بررسی شد. نمونه برای محتوای اسید ellagic (EA) با کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا (HPLC)، سیاهرگ ها کل (TP) و مطالب فلاونوئيدی کل (TF) و همچنین فعالیت های آنتی اکسیدانی (AA) و رادیکال های آزاد، تمیز کردن فعالیت (FRSA) با استفاده از روش رنگ سنجی بررسی شد. در نمونه های توت تازه، مقدار متوسط غلظت EA, TP, TF AA و FRSA شناسایی 56.55 μg / 47.66/g، μg / 934.00 2225.00/g، μg / 1331.47 4548.20/g، mMol / 0.94 2.89 Fe + 2 E/g و 45.93 ± 12.16 ميکروگرم بر ميلی ليتر بود. پس از پردازش، درصد کاهش ميانگين EA، TP TF AA و FRSA در نمونه های انواع توت ها به ترتيب 30.1% ± 9.1% 37.7% ± 17.1% 43.4% ± 17.2 درصد 38.8% ± 16.8% و 29.2% ± 21.6%. یافته های ما که شیرینی و مربا خود منابع بالقوه مفید آنتی اکسیدان طبیعی است و ارزیابی از ترکیبات آنتی اکسیدان می تواند شاخص مهمی برای ارزیابی کیفیت میوه های فرآوری شده پشتیبانی.

Leave a Reply