An Education Blog

word direction logo

Agglomerative thứ bậc clustering dựa trên thông số morphmetric của người dân Labeo rohita- (Vietnamese)

Fayyaz Rasool, Shakeela Parveen, Ehsan Mahmood Bhatti, Noor Khan

Faculty of Fisheries and Wildlife, Department of Fisheries and Aquaculture, University of Veterinary and Animal Sciences, Lahore, Pakistan

Fisheries Research and Training Institute, Manawan-Lahore, Department of Fisheries Punjab, Pakistan

Key words: AHC, Labeo rohita, Hatchery, Riverine, Morphometric.

Tóm tắt
Jambu_flowerLabeo rohita dân số từ năm vị trí địa lý từ các trại giống hệ thống Riverine Punjab – Pakistan đã được nghiên cứu cụm trên cơ sở các nét tương đồng khác biệt dựa trên morphometric tham số trong các loài. Agglomerative thứ bậc Clustering (AHC) đã được thực hiện bằng cách sử dụng hệ số tương quan Pearson Unweighted cặp nhóm phương pháp trung bình cộng (UPGMA) như là phương pháp kết tụ bởi XLSTAT 2012 Phiên bản 1.02. Dendrogram với các dữ liệu trên các loại của các mẫu đại diện của mỗi trang web chia cho dân cư Labeo rohita trong năm cụm lớn hoặc các lớp học. Phân tích phương sai cho các giá trị tối ưu phân loại lại như, 19.24% cho trong lớp biến thể trong khi 80.76% cho các giữa các lớp khác nhau. Đại diện các đối tượng Trung tâm của mỗi giai cấp, khoảng cách giữa các lớp centroids cũngkhoảng cách giữa các đối tượng Trung ương của các lớp học đã được tạo ra bằng cách phân tích. Một sự phân biệt đo giữa các lớp học của người dân Labeo rohita được chỉ ra trong nghiên cứu này xác định các tác động của việc thay đổi môi trường các yếu tố có thể ảnh hưởng đến mức độ biến thể trong quần thể của cùng một loài.

Leave a Reply