An Education Blog

word direction logo

AMMI phân tích hiệu suất sản lượng trong dầu canola (Brassica napus L.) trên các môi trường khác nhau- (Vietnamese)

Sayed Saeid Rahnejat, Ezatollah Farshadfar, Ahmad Ali Mohammadi

Department of Agronomy and Plant Breeding, Islamic Azad University, Kermanshah Branch, Kermanshah, Iran

Department of Plant Breeding, Campus of Agriculture and Natural Resources, Razi University, Kermanshah, Iran

Kermanshah Agricultural Research Center

Key words: Canola, Genotype, Environment interaction, AMMI, Stability.

Tóm tắt

Credit: Photo by Alfonso La Rosa

Để khám phá các hiệu ứng của kiểu gen, môi trường kiểu gen × môi trường tương tác (GEI) về sản lượng ngũ cốc của 15 canola kiểu gen trong bốn môi trường khác nhau, thử nghiệm được tiến hành trong một thiết kế chặn hoàn toàn ngẫu nhiên với 3 replications trong mùa giải 2013-2014 ngày càng tăng. Triển lãm kết hợp phân tích các phương sai rằng hạt năng suất đáng kể (p < 0,01) bị ảnh hưởng bởi môi trường (E), kiểu gen (G) kiểu gen × môi trường tương tác (GEI) chỉ ra sự hiện diện của các biến thể di truyền có thể lựa chọn các mục ổn định. AMMI phân tích cho thấy rằng thành phần chủ yếu tương tác đầu tiên thứ hai (IPCA1 IPC2) giải thích 65.11% 19.64% của các biến thể G × E, tương ứng. Theo AMMI1 biplot, G2, G3, G4, G5, G7, G8, G11, G12, G13, G15 G14 với hạtnăng suất thấp hơn có nghĩa là chỉ ra cụ thể thích ứng cho E1 G1, G6 G10 E1, E2 E3. Phân phối của các kiểu gen trong biplot AMMI II Hiển thị kiểu gen đó, G2, G5, G13 G15 rải rác gần gũi với nguồn gốc, chỉ tối thiểu G × E tương tác do đó sự ổn định. Kiểu gen 11 còn lại rải rác cách xa nguồn gốc tại biplot chỉ ra rằng các kiểu gen nhạy cảm với môi trường biến động.

Leave a Reply