An Education Blog

word direction logo

Ảnh hưởng của độ mặn căng thẳng và hệ mycorhizal nấm (AMF) tăng trưởng và dinh dưỡng cúc vạn thọ (Calendula officinalis)- (Vietnamese)

S.H. Mbadi, Z.T Alipour, H. Asghari, B. Kashefi

Department of Agriculture Science, Damghan Branch, Islamic Azad University, Damghan, Iran

Department of Agriculture Science, Damghan Branch, Islamic Azad University, Damghan, Iran

Department of Agriculture Science, Shahrood University, Shahrood, Iran

Department of Agriculture Science, Damghan Branch, Islamic Azad University, Damghan, Iran

Key words: Calendula officinalis, Mycorrhiza, Salt stress.

Tóm tắt
calendula3Để đánh giá hiệu quả của hệ mycorhizal nấm (AMF) trên Calendula officinalis, một thử nghiệm đã được thực hiện trong nhiệm kỳ của độ mặn căng thẳng trong các số giai thừa hoàn toàn ngẫu nhiên trong shahrood. Các mẫu được trồng trong thử nghiệm cát loam đất. Thử nghiệm này được tiến hành tại Trung tâm cây giống (pot) phương pháp với bốn điều trị độ mặn trong 1.5-3.5-5,5-7,5 (dSm-1) nồng độ, cấp độ 2 với không có nấm trong 4 thử nghiệm. Hạt giống kim chẩn thảo Fl đã được trồng với mycorhizal nấm cùng một lúc điều trị độ mặn đã được áp dụng trong giai đoạn bốn. Các đặc tính đo bao gồm trọng lượng khô, rễ cành, , số lượng chi nhánh thực vật có hoa. Kết quả này ngụ ý rằng bằng cách sử dụng căng thẳng độ mặn khác nhau mycorrhiza một hiệu ứng đầy ý nghĩa vào các đặc tính đo được trên trọng lượng khô của cành, trên 5% số thực chi nhánh chất diệp lục a b trên 1%.
Get the original articles in English: http://www.innspub.net/volume-6-number-4-april-2015-jbes/

Leave a Reply