An Education Blog

word direction logo

Biodiversiti dan pemuliharaan alam sekitar (mapan) pengetahuan tentang pertanian SMA pendidik di wilayah Khouzestan, Emiriah Arab Bersatu- (Malay)

Seyed Ahmad Marashi and Ahmad Reza Ommani

Department of Agricultural Extension and Education, Shoushtar Branch, Islamic Azad University, Shoushtar, Iran

Key words: Biodiversity and environmental conservation knowledge, Agricultural educators, Khouzestan province.

ABSTRAK
wild_rice__alamy_stock_photoTujuan penyelidikan ialah menganalisis pengetahuan pendidik sekolah menengah pertanian di wilayah Khouzestan, Iran mengenai biodiversiti dan pemuliharaan alam sekitar (mapan) dalam bidang pertanian. Kajian ini telah dijalankan oleh kaji selidik pada April dan November 2014. Kaedah penyelidikan adalah berhubung kait deskriptif. Semua warga pendidik sekolah menengah pertanian di wilayah Khouzestan (n = 55) telah dipilih untuk menyertai kajian ini. Borang soal selidik telah dibangunkan untuk mengumpul maklumat mengenai pengetahuan pendidik mengenai biodiversiti dan pemuliharaan alam sekitar dalam amalan pertanian. Kebolehpercayaan soal selidik adalah dianggarkan dengan mengira Cronbach’s alpha. Data yang dikumpul dianalisis menggunakan pakej statistik untuk sains sosial (SPSS). Kaedah statistik yang sesuai untuk penerangan (frekuensi, peratus, bermakna dan sisihan piawai) telah digunakan. Berdasarkan keputusan adalah korelasi yang signifikan antara pengetahuan tentang pertanian pendidik mengenai biodiversiti dan pemuliharaan alam sekitar dengan saluran komunikasi, penyertaan sosial, status sosial, kompetensi individu, kompetensi profesional dan kemahiran khusus. Juga hasil analisis regresi dengan menggunakan kaedah stepwise menunjukkan predicator pembolehubah yang ketara berkaitan dengan pengetahuan tentang kepelbagaian biologi dan pemuliharaan alam sekitar dilaksanakan. Kira-kira 60.6% varian ke atas dalam pengetahuan pendidik Pertanian mengenai biodiversiti dalam sektor pertanian dapat dijelaskan oleh sikap dan kemahiran pertanian lestari, penyertaan sosial, status sosial, saluran komunikasi dan kecekapan profesional. Oleh itu disyorkan memohon kelas-kelas latihan untuk mengembangkan kawalan biologi penting untuk dilakukan.
Get the original articles in English: http://www.innspub.net/volume-6-number-5-may-2015-jbes/

Leave a Reply