An Education Blog

word direction logo

Các ứng dụng của phương pháp điện trở suất trong natri sulfat mỏ khai thác, nghiên cứu: Garmab, Iran- (Vietnamese)

Kamran Mostafaie, Hamidreza Ramazi

Department of Mining and Metallurgical Engineering, Amirkabir University of Technology (Tehran Polytechnic), Tehran, Iran

Key words: Sodium sulfate exploration, Electrical resistivity method, CRSP array, Garmab, Iran.

Tóm tắt
electrical-resistivity-tomography-ert-500x500Giấy này được dành cho các ứng dụng của phương pháp điện trở suất trong natri sulfat khoáng sản cơ quan thăm dò. Garmab khu vực trong Trung tâm của Iran được lựa chọn một khu vực thí điểm cho nghiên cứu này. Các nghiên cứu địa chất khám phá sơ bộ chỉ ra rằng tiềm năng bất thường của natri sulfat trong lĩnh vực nghiên cứu, những trồi lên một số bao gồm marl với natri sulfat càng liên giường trong đồng bằng phù sa. Vì vậy, việc khảo sát địa vật lý đã được thực hiện trong hai bước. Bước đầu tiên được coi thử nghiệm khả năng của các phương pháp áp dụng để đánh giá khả năng của mình để phát hiện các cơ quan natri sulfat, bước thứ hai đã được dành để ước tính điện trở suất tài sản để khám phá cơ thể ẩn. Trong bước đầu tiên, ba cấu hình được thiết kế được khảo sát, như kiểm tra hồ sơ. Những hồ sơ đã được đặt trên một số trồi lên và/hoặc trong một số cơ quan sulfua được phát hiện trong một số chiến hào. Các dữ liệu thử nghiệm đã được xử lý giải thích kết quả đã dẫn đến một sự tương phản rất thỏa mãn giữa điện trở suất của vật thể natri sulfat các loại đá chủ nhà. Trong bước thứ hai, 12 hồ sơ với độ dài khác nhau đã được thiết kế được khảo sát trong Garmab dựa trên kết quả địa chất địa hình. Geoelectrical, điện trở suất, khảo sát được thực hiện với một mảng sáng tạo như vậy gọi là CRSP (kết hợp điện trở suất Sounding Profiling). Các dữ liệu thu được đã được xử lý giải thích một số địa điểm đã được đề xuất cho khoan dựa trên các phác thảo nhấn mạnh. Khoan kết quả xác nhận kết quả điện trở suất cũng như hiệu quả của nó để khám phá trầm tích natri sulfat.

Leave a Reply