An Education Blog

word direction logo

Đa dạng loài thân gỗ trong tự nhiên juniperus excelsa M. Bieb. của Pháp, tọa lạc tại Tây bắc Iran- (Vietnamese)

Farzam Tavankar

Department of Forestry, Khalkhal Branch, Islamic Azad University, Khalkhal, Iran

Key words: Juniperus excelsa, Biodiversity, Shannon – Wiener index, Regeneration, Stand structure.

Tóm tắt
juniperus_excelsa_4Trong nghiên cứu tính đa dạng loài thân gỗ, loài tầm quan trọng các giá trị (SIV) đứng các cấu trúc của tự nhiên J. excelsa M. Bieb. là viết tắt được nghiên cứu Ardebil tỉnh Bắc phía tây của Iran. Độ cao của nghiên cứu khu vực dãy núi từ 2.000 đến 2.100 m trên mực nước biển. Dữ liệu được thu thập trong mùa hè năm 2014, do có hệ thống mẫu với diện tích 400 m2 (20 m × 20 m). Tổng cộng30 loài thân gỗ thuộc gia đình có 14 được ghi lại từ khu vực nghiên cứu. Họ Rosaceae với 9 loài số lượng nhất của các loài thân gỗ. J. excelsa mật độ cao nhất (63.6 gốc Hà-1) loài quan trọng giá trị (SIV = 58.3) trong lĩnh vực nghiên cứu. Sau khi bách, cây của Acer monspessulanum, Amygdalus lyciodes, Pistacia atlantica, Quercus macranthera Berberis integerrima mật độ cao nhất SIV. Carpinus orientalis mật độ cao cây giống (stem 9,7 ha-1). Mật độ cây giống của J. excelsa 8,6 gốc Hà-1. Kết quả cho thấy rằng là viết tắt của nghiên cứu đã có một cơ cấu tuổi không đồng đều. Có nghĩa là của ShannonWiener đa dạng chỉ mục tính toán 1,62. Các giá trị của sự đa dạng phong phú các chỉ số đã giảm bằng cách tăng các lớp kính (P < 0,01). Tái sinh trong những khu rừng đặc biệtức chế bởi chăn thả áp nhiễu loạn của con người.
Get the original articles in English: http://www.innspub.net/volume-6-number-4-april-2015-jbes/

Leave a Reply