An Education Blog

word direction logo

Đánh giá của hạn hán khoan dung trong hướng dương (Helianthus annus L.) theo không căng thẳng và hạn hán căng thẳng điều kiện- (Vietnamese)

Seyed Mehdi Safavi, Azam Sadat Safavi, Seyed Afshin Safavi

Department of Agronomy and Plant Breeding, Kermanshah Branch, Islamic Azad University, Kermanshah, Iran

Key words: Sunflower genotypes, stress tolerance index, drought tolerance, cluster analysis.

Tóm tắt
landscaping-network_1346Để đánh giá một số đặc điểm nông học sinh lý bị hạn hán căng thẳng, xác định chỉ số định lượng tốt nhất cho khả năng chống hạn hán, xác định kháng hạn hán của Hoa hướng dương dòng, lĩnh vực thử nghiệm với 36 kiểu gen hướng dương được thực hiện vào năm 2010 tại trang trại nghiên cứu của Viện nghiên cứu nông nghiệp khô (Sararood). 36 đường hướng dương đã được thử nghiệm trong một thiết kế lưới 66 với hai replications kiện hai nước khác nhau có hoa hạt giống phát triển giai đoạn. Một số đặc điểm nông học sinh lý bị hạn hán căng thẳng được đo trong mùa phát triển. Dựa trên các kết quả của mối tương quan giữa chỉ số hạn hán với hạt giống năng suất trong căng thẳng môi trường-nước căng thẳng, MP, GMP, tác hại STI trưng bày một mối tương quan cao với hạt giống năng suất tại hoặc môi trường. Các chỉ số đã được công nhận tốt nhất cho việc chọn giống cây trồng với năng suất cao tiềm năng trong một trong những căng thẳng trong môi trường không căng thẳng. Kiểu gen SIL-237 sức đề kháng hạn hán cao nhất dựa trên tác hại, GMP, MP STI. Kiểu gen SIL-237 tiết lộ sản lượng cao nhất trong phòng không căng thẳng điều kiện căng thẳng. Cụm phân tích nhóm 36 kiểu gen trong cụm 3, mỗi người trong số đó 17, 18 1 kiểu gen.

Leave a Reply