An Education Blog

word direction logo

Đánh giá đa dạng di truyền trong kiểu gen lúa mì (Triticum turgidum var. lúa) bằng cách sử dụng dấu hiệu ISSR- (Vietnamese)

Maryam Razmjoo, Reza Mohammadi, Lia Shooshtari

Plant breeding, Islamic Azad university, Kermanshah, Iran

Dryland Agricultural Research Sub-Institute, , Kermanshah, Iran

Department of plant breeding, Islamic Azad university, Kermanshah, Iran

Key words: Durum wheat, Genetic diversity, ISSR markers, Polymorphic information content.

Tóm tắt
spighe_granoNghiên cứu này đã được nghiên cứu để đánh giá đa dạng di truyền trong số các kiểu gen 25 của lúa (23 giống đường, hai địa phương giống giống cây trồng được cải thiện một) tại Phòng thí nghiệm công nghệ sinh học của đại học Hồi giáo Azad, Kermanshah, Iran năm 2010-2011. 10 liên đơn giản tự lặp đi lặp lại (ISSR) đánh dấu được sử dụng để điều tra sự đa dạng di truyền giữa các kiểm tra kiểu gen. Tổng cộng 70 loci được ghi bởi 10 lớp lót. Nội dung thông tin bướu trung bình (PIC) 0,41, số tiền cao nhất PIC 0,49 liên quan đến mồi IS12. Cao nhất khoảng cách di truyền giữa kiểu gen dựa trên Dice tương tự hệ số được quan sát thấy giữa kiểu gen 23 24 khoảng cách di truyền ít nhất giữa kiểu gen 13 18. Dựa trên các con xúc xắc tương tự hệ số, các khoảng cách di truyền của kiểu gen khác nhau từ 0,38 đến 0,90 với giá trị trung bình bằng 0,64. Cụm phân tích dựa trên phương pháp của Phường phân tích chính tọa độ (PCoA) phân loại các kiểu gen thành 5 nhóm chính. Kết quả cho thấy dấu hiệu ISSR có thể được sử dụng một cách hiệu quả để đánh giá các biến thể di truyền trong lúa genotypeswheat germplasm.

Leave a Reply