An Education Blog

word direction logo

Đánh giá về sự tập trung sắc tố mống mắt loài bản địa của Iran- (Vietnamese)

Somayyeh Jozghasemi, Vali Rabiei, Ali Soleymani, Ahmad Khaligi

Ph.D Student of Horticulture, College of Agriculture, Science and Research Branch, Islamic Azad University (IAU), Tehran, Iran

Associate professor, Department of Horticultural science, College of Agriculture, University of Zanjan , Zanjan , Iran

Assistant Professure of Reasearch Institute of Modern Biotechinycuel University of Zanjan . Zanjan. Iran

Professor faculty of sciences of department of Horticulture, College of Agriculture, Science and Research Branch, Islamic Azad University (IAU), Tehran, Iran

Key words: heritability, anthocyanin, carotenoid, chlorophyll, Iris.

Tóm tắt
Iris3_2246228bHoa màu sắc hình thái học một trong những tính năng ấn tượng ngành công nghiệp Hoa. Tích lũy của các sắc tố hoa xác định một số lớn các yếu tố trong màu hoa. Trong này thử nghiệm tích lũy của sắc tố được đánh giá trong Iris loài bản địa của Iran. Sau đây thuộc tính đã được đo, tích tụ của chất diệp lục a, b tất cả, anthocyanin, carotenoid của Hoa heritability %. Kết quả cho thấy Iris acutiloba cao nhất tập trung anthocyanin carotenoid sắc tố hơn so với các loài khác. Hầu hết heritability đã được quan sát sắc tố chất diệp lục b.

Leave a Reply