An Education Blog

word direction logo

Danh sách kiểm tra của các opisthobranchs (Heterobranchia: Gastropoda) dọc theo bờ biển Vịnh Oman Iran- (Vietnamese)

Yaser Fatemi, and Gilan Attaran-Fariman

Department of Marine Biology, School of Marine Sciences, Chabahar, Iran

Chabahar Maritime University, Chabahar, Iran

Key words: Nudibranchs, opisthobranchs, Iran, Gulf of Oman, Chabahar, Jask, Gowatr, heterobranchs, sea slugs, biodiversity.

Tóm tắt
785184_origĐây bài báo đầu tiên mô tả động vật heterobranch của các bờ biển của Iran. Tổng cộng 25 loài thuộc gia đình có 14 được ghi lại từ Iran bờ biển của Vịnh Oman. Ngoại trừ Chromodoris annulata, số còn lại tất cả các hồ sơ mới cho khu vực. Gia đình Chromodorididae Aplysiidae sự đa dạng cao nhất trong Vịnh Oman hiện nay. Một danh sách kiểm tra sơ bộ của heterobranchs xảy ra Iran được cung cấp, dựa trên hồ sơ hiện hành văn học.

Leave a Reply