An Education Blog

word direction logo

Đất chất lượng đánh giá sử dụng lựa chọn chỉ số lý-hóa học ở Altit Hunza, vùng phía bắc- (Vietnamese)

Sultan Ishaq, Farida Begum, Karamat Ali, Sher Ahmed, Shaukat Ali, Haibat Ali, Sher Sultan Baig, Mohd. Zafar Khan, Salar Ali

Department of Environmental Sciences, Karakoram International University, Gilgit-Baltistan, Pakistan

Moutain Agriculture Research Centre, Juglote, Gilgit-Baltistan, Pakistan

Department of Earth Sciences, Karakoram International University, Gilgit-Baltistan, Pakistan

Key words: Soil quality, soil fertility, organic matter, ecological processes, sustainable development.

Tóm tắt
dirt-698869_1280Đất tài nguyên thiên nhiên quan trọng nhất không tái tạo, thực hiện các chức năng chính môi trường. Đất một tích cực hệ thống sống bao gồm sự đa dạng của vi vĩ mô động vật thực vật, đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì chất lượng đất. Đất vi sinh vật chịu trách nhiệm cho sự phân hủy của các vật chất hữu cơ trong đất, do đó đánh giá chất lượng đất rất quan trọng để duy trì các quá trình sinh thái trong đất. Tính chất hóa học vật lý đất có thể được sử dụng như là chỉ số đánh giá chất lượng đất. Đó là lý do tại sao đánh giá chất lượng đất quan trọng cho sự phát triển bền vững nông. Mục đích của nghiên cứu này để cung cấp cơ sở dòng thông tin thiết lập, onsoil đánh giá chất lượng của Altit Hunza. Trạng thái hóa lý khả năng sinh sản của Altit đất Hunza-Nagar của Pakistan đã được điều tra trong 2013-2014. Vị trí toàn bộ được chia thành bốn cụm, hình thức mỗi soilsamples cụm đã được thu thập từ nông nghiệp, vườn cây ăn trái khu vực rừng. Tổng số 120 đất mẫu đã được thu thập, 30 mẫu đất từ mỗi nhóm. Các thuộc tính tra đất pH, đất hữu cơ Carbon (SOC), nitrat – nitơ (NO3-N), điện Conductivity (EC), phốtpho (P), trao đổi kali (K). Hai cách ANOVA được áp dụng để xác định sự khác biệt đáng kể của đất thuộc tính đối với cụm sử dụng đất. Đất pH, EC, TN K cho thấy sự khác biệt rất quan trọng p < 0.01, p < 0.01, p < 0,05 p < 0,01 đối với cụm.

Leave a Reply