An Education Blog

word direction logo

Điều tra mối quan hệ giữa vốn xã hội và việc làm hài lòng amongnemployees tehran an sinh xã hội hành chính- (Vietnamese)

G.Amirnejad, S. Nazari

Department of Administration Management, Shoushtar Branch, Islamic Azad University, Shushtar, Iran

Key words: Social capital, Job satisfaction, Productivity.

Tóm tắt
3013956-poster-1920-what-could-your-company-do-to-increase-happiness-among-employeesChuyển đổi từ một xã hội công nghiệp bởi sự tăng trưởng nhanh chóng của tài sản vô hình kiến thức xã hội các hoạt động xã hội so với hữu hình sự được xác định. Vì vậy, một mặt, vốn xã hội cần được coi một trong các hình thức vốn của ngân hàng thế giới phân; mặt khác, năng suất nên được coi như là một thước đo cho sự thành công mục tiêu thành tựu. Các học giả nghiên cứu nhằm mục đích đánh giá vốn xã hội các kích thước cũng như sự hài lòng của công việc nhân viên quản trị an sinh xã hội. Trong lĩnh vực này, vốn xã hội của nó kích thước cấu trúc nhận thức được đo. Năng suất cũng đo thông qua phương pháp DEA sử dụng mô hình SE, VRS CRS dựa trên các yếu tố đầu vào đầu ra, theo các mục tiêu các giả thuyết nghiên cứu này, được phân tích bằng cách sử dụng thống kê các xét nghiệm, cụ thể là phân tích các phương sai, phân tích tương quan hồi quy.

Leave a Reply