An Education Blog

word direction logo

Điều tra nạn hạn hán tác dụng trên các biến thể chất lượng nước của Karoon river (Khouzestan) bằng cách sử dụng phần mềm Aq.Qa- (Vietnamese)

Zahra Jafari Naeini, Kamran Mohsenifar, Ebrahim Panahpour

Department of soil science, Collage of Agriculture, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran

Key words: Iran, Karoon river, Aq. Qa software.

Tóm tắt
113831332Một trong số các loại thiên tai hạn hán. Đất nước của chúng tôi, Iran, về mỗi năm năm kinh nghiệm của một khoảng thời gian 2-3 năm hạn hán. Khu vực nghiên cứu một con sông lưu vực của Karoon với lượng mưa trung bình hàng năm 515.5 mm. Nghiên cứu này, các dữ liệu của một mười năm thời gian khoảng thời gian được lấy từ hygrometry trạm tại Gotvand dam, Ahwaz Bahmanshir con sông Abadan được sử dụng. Tiếp theo các dữ liệu được phân tích bởi Aq.Qa phần mềm đóng gói. Kết quả cho thấy rằng hạ lưu của Ahwaz Bahmanshir trạm, nước được tìm thấy C4S4 lớp trong một vài tháng không thích hợp cho nông nghiệp uống rượu sử dụng. Bảng xếp hạng Piper chỉ ra rằng chất lượng nước không ổn định dọc theo các khóa học các cation chiếm ưu thế trong hầu hết những năm Na + K > Ca > Mg anion chiếm ưu thế trong các trạm Gotvand Cl > HCO3 > SO4 Ahwaz Bahmanshir trạm Cl > So4 > HCo3. Các loại chiếm ưu thế tại tất cả các trạm choloro – sodic Na-Cl.
Get the original articles in English: http://www.innspub.net/volume-6-number-3-march-2015-jbes/

Leave a Reply