An Education Blog

word direction logo

Đóng góp cho các nghiên cứu đa dạng sinh học biển nghề trồng hoa ở Oran- (Vietnamese)

Haddad Fatma Zohra, Frih Faiza, Noureddine Benaissa, Zitouni Boutiba, Ionela Dobrin

Department of Biology, University of Oran, Laboratory Network for Environmental Monitoring (LRSE), Oran, Algeria

Department of Plant Science, Faculty of Agriculture, University of Agricultural Science and Veterinary Medicine, Bucharest, Romania

Key words: Oran coast, Biodiversity, Vegetation, coastal flora, Marsat-El Hadjaj.

Tóm tắt
Coastal vegetation_imageTheo Eurostat dữ liệu báo cáo (Châu văn phòng thống kê) tác động to lớn của du lịch trên hệ sinh thái sẽ một trong những nguyên nhân quan trọng nhất của đa dạng sinh học suy thoái trong các quốc gia địa Trung Hải. Hồng danh của IUCN (liên minh quốc tế bảo tồn thiên nhiên) ghi lại vào ngày hôm naymột số loài nguy cơ tuyệt chủng 16120 trên thế giới. Trong bối cảnh này, chúng tôi tiến hành các nghiên cứu này của các cồn cát duyên hải thảm thực vật Oran, một chủ đề công việc vẫn chưa hoàn thành, theo thứ tự để xác nhận sự hiện diện của các loài thực vật bị đe dọa, dễ bị tổn thương hoặc có khả năng được thiết kế như vậy. Một mẫu được tiến hành trong năm 2014. Tất cả mẫu đã được xác định bằng cách sử dụng một số cuốn sách tham khảo, bao gồm cả thực vật mới của Algérie Santa Quezel (1962-1963). Dựa trên 25 cuộc khảo sát tiến hành tại khu vực nghiên cứu, 90 loài đã được ghi nhận, thuộc gia đình 16 các loài whith xứng đáng bảo vệ Cakile maritima Ephedra distachya.
Get the original articles in English: http://www.innspub.net/volume-6-number-4-april-2015-jbes/

Leave a Reply