An Education Blog

word direction logo

Intra-loài biến thể của Photopectoralis bindus (gia đình: Leiognathidae) thu thập từ hai khu vực địa lý ở đông Java, Indonesia- (Vietnamese)

D.G.R. Wiadnya, Widodo, D. Setyohadi, Soemarno

Faculty of Fisheries and Marine Science, University of Brawijaya

Department of Biology, Faculty of Science, University of Brawijaya, Malang, Indonesia

Faculty of Agriculture, University of Brawijaya Malang, Indonesia

Key words: orange-ponyfishes, morphometry, genetic, stock-fishery.

Tóm tắt
Ponyfishes (gia đình: Leiognathidae) ± góp 22% của tất cả các đánh bắt đông Java, cũng có thể Indonesia. Photopectoralis bindus (Valenciennes, 1835), orangefin ponyfish, những loài chiếm ưu thế nhất trong việc nắm bắt. Nghiên cứu này nhằm mục đích thử nghiệm giả thuyết về việc riêng biệt cổ phiếu có thể được xác định từ hai khu vực địa lý của khoảng 400 km ngoài, với hai rào cản địa lý của hẹp đặc điểm. Mẫu của P. bindus từ Banyuwangi Tuban được thu thập cho kích thước phương tăng trưởng, morphometric, phân tích di truyền (mt DNA vùng COI). Kết quả cho thấy rằng không có tham số duy nhất cho thấy sự hiện diện của subpopulation riêng biệt giữa các khu vực. Kích thước phương tăng trưởng gần như trở thành để cùng một loài loài này có bờ biển Channai, Ấn Độ. Morphometric phân tích cho thấy chồng chéo lên nhau trong hình dạng của mẫu từ cả hai khu vực. Bám sát của trình tự ADN cho thấy 100% giống nhau một đến khác, với 99.2% sự tương đồng với cùng một loài loài này có Philippines. Các phân bố địa lý của các loài khoảng cách dài hơn nghĩ trước đó, từ tương tự của Mantis tôm tại biển Java.

Leave a Reply