An Education Blog

word direction logo

Kecekapan coagulants berbeza dalam pretreatment sisihan larut lesapan loji- (Malay)

Amir Hossein Mahvi, Ghasem Kiani feizabadi, Mohammad Hadi Dehghani, Sajad Mazloomi

School of Public Health and Center for Environmental Research, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

Department of Environmental Health, Faculty of Health, Semnan University of Medical Sciences, Semnan, Iran

Key words: Leachate, Compost, Coagulant, Pretreatment.

ABSTRAK
compostLarut lesapan adalah satu faktor penting pencemaran yang terhasil daripada loji pengkomposan. Kaedah yang digunakan untuk merawat larut lesapan adalah sangat bergantung kepada ciri-ciri yang larut lesapan. Salah satu kaedah yang paling biasa dan paling mudah menggunakan proses pembekuan. Kajian ini adalah bertujuan untuk membandingkan kecekapan coagulants berbeza termasuk ferrous sulfat klorida ferric, Poli ferric sulfat, alum dan Poli aluminium klorida bersama-sama dengan dua anionic dan kationik komersil bersama coagulants (K350CF dan LT25) mengeluarkan oksigen kimia (COD) dan pepejal terampai (TSS) daripada larut lesapan yang dijana dalam sebuah loji pengkomposan. Larut lesapan sampel telah diambil dari Isfahan Kompos leachate´s koleksi kolam. Dalam kajian ini, ujian-balang ujikaji telah dijalankan untuk menentukan keadaan optimum untuk COD dan TSS, dos efektif, pH yang optimum dan coagulant yang paling mudah. Mengikut keputusan, Poli ferric sulfat mengakibatkan pembuangan COD dan TSS yang tertinggi pada pH = 11, dengan 2 g /L coagulant. Pada keadaan ujikaji ini, kecekapan penyingkiran COD dan TSS telah diperolehi 51% dan 49% masing-masing. Keputusan juga menunjukkan bahawa menggunakan K350CF dan LT25 bersama-sama dengan coagulants boleh meningkatkan penyingkiran COD dan TSS dan PFS bersama-sama dengan K350CF mempunyai kecekapan penyingkiran tertinggi. Berdasarkan keputusan yang diperolehi, ia boleh dinyatakan bahawa pembekuan-Flokulus boleh digunakan sebagai pretreatment mudah dan efisien di mana Kompos larut lesapan diproses untuk rawatan yang lebih baik dan lebih mudah pada peringkat berikut.
Get the original articles in English: http://www.innspub.net/volume-6-number-6-june-2015-jbes/

Leave a Reply