An Education Blog

word direction logo

Kesan daripada tanah menggunakan bercadang untuk keupayaan produktiviti pertanian (kajian kes: Azaran pemisahan, Kashan, Iran)- (Malay)

Shapour Salavati, Daryush Yarahmadi, Maliheh Sadat Hemmesy, Leila Solgi, Tayebeh Bakshi

Payame nor University, Isfahan, Iran

Department of Geography-Climathology, Lorestan University, Khorram Abad, Iran

Department of Geography-Climathology, Isfahan University, Isfahan, Iran

Department of Agriculture-Biotechnology and Eugenic, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran

Key words: Land use planning, Capability of agricultural productivity, Azaran watershed in Kashan.

ABSTRAK
P1030544-1024x521Kajian ini bertujuan untuk menganalisis peningkatan produktiviti pertanian keupayaan merujuk kepada perancangan program pemisahan Azaran dalam Kashan,Iran.For tujuan ini, mula-mula guna tanah Peta guna tanah bagi tahun 2007 telah dihasilkan menggunakan imej satelit Landsat dan peta untuk masa depan (perancangan gunatanah) yang dihasilkan dengan menggunakan model penilaian (1987) Systemic dan Makhdoum guna tanah. Kemudian, data produktiviti pertanian rantau ini pada tahun 2007 yang dikumpulkan oleh berkaitan borang soal selidik dan persampelan kelompok. Akibat kajian ini, jika perancangan guna tanah akan melaksanakan program-program, pendapatan kasar di kawasan kajian akan meningkat sebanyak 36.1% dan 36.19% dan pendapatan bersih akan meningkatkan 36.19% dan 35.1% dalam separuh sawat dan sebuah jentera cara masing-masing.
Get the original articles in English: http://www.innspub.net/volume-6-number-5-may-2015-jbes/

Leave a Reply