An Education Blog

word direction logo

Kesan pengurusan bakat pada penglibatan pekerja dengan penilaian prestasi peranan pengantara antara Pengarah-Pengarah education2 asas keluasan Ahwaz- (Malay)

Ghanbar Amir Nejad, Seyyedeh Sahar Ahmadpour

Scientific Board of Islamic Azad University, Shoushtar Branch, Department of Human Resource Management, Shoushtar, Iran

Islamic Azad University, Shoushtar Branch, Department of Human Resource Management, Shoushtar, Iran

Key words: Talent management, Performance evaluation, Organization commitment, Structural equation.

ABSTRAK
TalentKajian ini dengan bertujuan untuk mengenal pasti menilai kesan daripada penguasaan ke atas pekerja pertunangan bertelagah berperanan untuk menilai prestasi. Bagi tujuan ini, pengedaran borang soal selidik antara contoh Pengurus Seksyen 2Ahwaz sekolah rendah pendidikan .this penyelidikan menimbulkan objektif, pengumpulan data dan analisis deskriptif, berdasarkan permodelan persamaan struktur surveg hasil penemuan penyelidikan .keseluruhan membayangkan bahawa pengurusan bakat mempunyai kesan positif kepada pekerja komitmen organisasi dan pengurusan bakat di menilai prestasi Pengurus pendidikan rendah Daerah 2Ahwaz dan juga komitmen pekerja pengurusan bakat kepada peranan pengantara penilaian mempunyai yang penting dan impak positif ke atas prestasi.

Leave a Reply