An Education Blog

word direction logo

Loại bỏ các Pb(II), Ni(II) và Cu(II) ion kim loại từ các nước thải công nghiệp bởi nanocomposite hydrogel cơ sở tinh bột- (Vietnamese)

Zahra Alimardan and Massome Darabi

Young Researchers and Elite Club, Arak Branch, Islamic Azad University, Arak, Iran

Key words: Starch, Acrylamide, Nanocomposite hydrogel, Nano hematite, Pb(II), Ni(ii), Cu(II).

Tóm tắt
edited-13-640x424Trong bài báo này, nanocomposite hydrogel được tổng hợp bởi copolymerization của acrylamide với tinh bột bằng cách sử dụng kali persulfate (KPS) như là gốc tự do xướng, methylenbisacrylamid (MBA) như cross linker nano hematite(nano Fe2O3). Cấu trúc hydrogel nanocomposite được xác nhận bởi fourier transform phổ hồng ngoại học (FTIR) kính hiển vi điện tử quét (SEM). Sau đó nanocomposite hydrogel tổng hợp được sử dụng để loại bỏ của Pb(II) Ni(II) các ion kim loại từ nước thải công nghiệp có hiệu lực pH điều tra absorbtion kim loại.

Leave a Reply