An Education Blog

word direction logo

Loại bỏ thuốc nhuộm methylene blue bằng cách đốt than đá từ lĩnh vực gạch và vỏ là một sắc- (Vietnamese)

Abdul Kadir Ibne Kamal, Fahad Ahmed, Mahbub Alam, Md. Nazim Uddin

Department of Environmental Sciences, Jahangirnagar University, Dhaka-1342, Bangladesh

Key words: Methylene Blue Dye, Burned Coal, Eggshell.

Tóm tắt
coal-fireMethylene blue (MB) được phát hành với nước thải ngành dệt, da, giấy các ngành công nghiệp khác. Nghiên cứu được tiến hành để quan sát hiệu quả loại bỏ thuốc nhuộm MB từ dung dịch bằng cách đốt than vỏ như adsorbents. Nồng độ của MB đã giảm từ 25 ppm đến 2.102 ppm cho đốt than đá như là một sắc từ 25 ppm đến 0.656/phút cho bột eggshell một sắc. Khả năng hấp phụ của vỏ cao hơn đốt than tại giá trị pH của 7. Khoảng 3 triệu tấn than bị đốt cháy được sản xuất mỗi năm Bangladesh giá của đốt than chỉ về BDT 3,00 mỗi kg lớn số lượng vỏ cũng được sản xuất mỗi ngày sẵn nước ta. Nên đốt than vỏ eggshell đặc biệt có thể một tuyệt vời thấp chi phí bio-sắc để loại bỏ thuốc nhuộm cation.

Leave a Reply