An Education Blog

word direction logo

Mật độ dân số Aphis fabae Scopoli (Hemiptera, Aphididae) và những kẻ thù tự nhiên của nó trong xen canh faba đậu (Vicia faba L.) và dragonhead (Dracocephalum moldavica L.)-(Vietnamese)

Solmaz Azimi, Rouhollah Amini

Department of Plant Protection, Faculty of Agriculture, Azarbaijan Shahid Madani University, Tabriz, Iran

Department of Plant Ecophysiology, Faculty of Agriculture, University of Tabriz, Tabriz, Iran

Key words: Aphis fabae Scopoli, Biodiversity, Biofertilizer, Coccinella septempunctata L., Dragonhead, Hippodamia variegata Goeze.

Tóm tắt
751384563_mTăng đa dạng cây trồng qua xen canh một chiến lược đơn giản hiệu quả cho việc giảm mật độ sâu bệnh. Một lĩnh vực thử nghiệm được tiến hành tại trang trại của Tabriz đại học nghiên cứu, Tabriz, Iran trong năm 2014. Các thử nghiệm được bố trí như giai thừa, dựa trên thiết kế chặn hoàn toàn ngẫu nhiên với ba replications. Các yếu tố đầu tiên bốn hệ thống canh tác, bao gồm cả monocropping faba Bean ba hàng xen canh faba Bean với dragonhead các yếu tố thứ hai ba cấp độ của phân bón 100% phân bón hóa học, phân bón hóa học 50% + biofertilizer biofertilizer. Kết quả chỉ ra rằng mật độ dân số đậu đen aphid (Aphis fabae) đã bị ảnh hưởng bởi xén mô hình phân bón. Cũng có hoa giai đoạn tác động tương tác của xén mẫu × phân bón trên mật độ dân số Aphis fabae đáng kể. Faba đậu monocropping nghĩa là số lớn nhất Aphis fabae cho tất cả các phương pháp điều trị phân bón. Còn mật độ thấp nhất của Aphis fabae được quan sát thấy tại 1 faba bean 1 dragonhead, cắt xén các mô hình với các ứng dụng của biofertilizer. Mật độ dân số của Hippodamia variegata Goeze Coccinella septempunctata L. thấp nhất lớn nhất faba đậu monocropping 1 faba đậu 1 dragonhead, xen canh, tương ứng. Nói chung bằng ứng dụng biofertilizer, tác dụng của xén mẫu trên giảm Aphis fabae mật độ tăng lên.

Leave a Reply