An Education Blog

word direction logo

Membandingkan kesihatan mental dan kemampuan tentera dengan tugas tambahan dan askar tanpa tugas tambahan di Pusat ketenteraan Iran- (Malay)

Vahid Donyavi, Rasoul Soleimani Najafabadi, Arsia Taghva, Amir Mohsen Rahnejat

Department of Psychiatry, AJA University of Medical Sciences, Tehran, Iran

Department of Clinical Psychology, University of Isfahan, Isfahan, Iran

Department of Psychiatry, AJA University of Medical Sciences, Disaster and Military Psychiatry Research Center, Tehran, Iran

Department of Clinical Psychology, AJA University of Medical Sciences, Tehran, Iran

Key words: Mental health, Self-efficacy, Soldiers, Extra duty, Military center.

ABSTRAK
348sKesihatan mental dan kemampuan adalah antara faktor-faktor dan pembolehubah yang memainkan peranan penting dalam mengekalkan kesihatan dan keberkesanan dalam Angkatan Tentera. Kajian ini dijalankan di Pusat ketenteraan Iran dalam 2015 bertujuan membandingkan Kesihatan berbangsa dan mental askar dengan tugas tambahan dan askar tanpa tugas tambahan. Ini adalah satu kajian deskriptif dengan reka bentuk penyebab-perbandingan. Saiz sampel yang dikehendaki terdiri daripada askar-askar 50 dengan tugas tambahan dan askar 50 tanpa tugas tambahan yang dipilih melalui kaedah pensampelan rawak multistage. Alat pengumpulan data termasuk gejala senarai semak-90-disemak (SCL-90-R) dan soal selidik kajiselidik umum dengan 17 soalan yang disediakan. Data dianalisis menggunakan ujian-t bebas dan ujian Mann-Whitney U. Hasil kajian menunjukkan perbezaan yang signifikan antara dua kumpulan askar semua subskala kesihatan mental dan kemampuan (P < 0.05). Keputusan ini juga menunjukkan bahawa askar-askar dengan tugas tambahan mempunyai kesihatan mental yang rendah dan kemampuan berbanding tanpa tugas tambahan. Sehubungan dengan itu, maka dapatlah disimpulkan bahawa penguatkuasaan undang-undang duti tambahan, menyebabkan dalam tempoh yang lebih lama daripada perkhidmatan tentera, askar Iran, boleh menjejas kesihatan mental dan kemampuan tentera tersebut.
Get the original articles in English: http://www.innspub.net/volume-6-number-4-april-2015-jbes/

Leave a Reply