An Education Blog

word direction logo

Menggunakan kaedah AHP penilaian aquifer potensi pencemaran dalam sistem maklumat geografi (GIS)- (Malay)

Mostafa Molaie Papkiyadeh, Ali Saremi, Abolhassan Modarreszadeh Barzoki, Amirpouya Sarraf

Department of Water Engineering, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

Department of Water Engineering, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

Department of GIS/RS, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

Department of Civil Engineering, Roudehen Branch, Islamic Azad University, Roudehen, Iran

Key words: Aquifer Vulnerability, GIS, DRASTIC Model, Analytic Hierarchy Process (AHP).

ABSTRAK
Datasheet-588x260_22Dalam kertas ini, Eshtehard biasa pencemaran bakal dikira dengan kaedah AHP dan dibandingkan dengan keputusan yang DRASTIK kaedah. Tujuh parameter data telah disediakan dan dimasukkan dalam sistem GIS. Data ini merangkumi kedalaman air, mengisi bersih, aquifer media, tanah, topografi, De tepu media dan kekonduksian. Dalam penyiasatan ini, dengan sedikit perubahan dalam parameter kaedah ini untuk mengira mengisi bersih (dipanggil Piscopo), hasil yang lebih baik telah pun diperolehi bagi kawasan kajian di Iran. Keputusan prestasi model DRASTIK, menunjukkan bahawa aquifer kelemahan indeks yang dapat dari kedudukan dan berat setiap parameter jumlah wang, sekurang-kurangnya 74 dan maksimum adalah 185. purata indeks dikira 129 di dataran tersebut. Juga melalui kaedah AHP, dengan pertimbangan sebanyak empat parameter seperti: kekonduksian, kedalaman air, Curah hujan, cerun dan perbandingan parameter dua dengan dua, berat setiap parameter telah diperolehi. Jadi oleh kerana itu, model baru telah hadir untuk Penilaian keterdedahan aquifer. Purata bagi kelemahan dalam Eshtehard biasa adalah 56 peratus dengan model ini.

Leave a Reply