An Education Blog

word direction logo

Nghiên cứu hiệu quả của khả năng nhanh nhẹn nhất định vào sự nhanh nhẹn tổ chức tại văn phòng của nhân viên của công ty dầu Nam Iran quốc gia (Nisoc)- (Vietnamese)

Ghanbar Amirnejad, Bijan Pishejoo

Department of Management, Shooshtar Branch, Islamic Azad University, Shooshtar, Iran

Key words: Agility capabilities, Organizational agility, Staff offices, National Iranian South oil company, NISOC.

Tóm tắt
staff_officesNgày nay, nhiều tổ chức xem xét tổ chức nhanh nhẹn rất quan trọng cho sự sống còn đang diễn ra cuộc cạnh tranh nhất, bởi vì giup nâng cao bất kỳ tổ chức nào để phát triển một loạt các khả năng khác biệt để nhanh chóng liên tục đáp ứng với những thay đổi tận dụng các cơ hội mới. Nghiên cứu này chủ yếu là dự định để kiểm tra hiệu quả của khả năng nhanh nhẹn nhất định về tổ chức nhanh nhẹn. Dân số thống kê này bao gồm một tổng số 455 nhân viên làm việc tại văn phòng nhân viên của các quốc gia Iran Nam dầu công ty (NISOC), trong đó 206 cá nhân đã được chọn mẫu dựa trên Morgan’s bảng thông qua lấy mẫu ngẫu nhiên đơn giản. Để thu thập dữ liệu, hai câu hỏi tiêu chuẩn được sử dụng. Để phân tích dữ liệu, SPSS LISREL làm việc. Kết quả của các phương trình cấu trúc mô hình gợi ý rằng các khả năng nhanh nhẹn (tức là năng lực, tính linh hoạt, đáp ứng, promptitude công nghệ) để lại một tác động đáng kể tích cực tổ chức nhanh nhẹn. Cuối cùng về vấn đề này, một số kiến nghị đã được thực hiện liên quan đến kết quả.

Leave a Reply