An Education Blog

word direction logo

Nghiên cứu về các biến thể di truyền của giống cây trồng đậu tương 14 sử dụng cụm và yếu tố phân tích các điều kiện nước căng thẳng và không căng thẳng- (Vietnamese)

Seyyed Mohammad Ali Kargar, Ali Mostafaie, Eslam Majidi Hervan, Seyyed Said Pourdad

Faculty of Agricultural Sciences, Islamic Azad University Science and Research Branch, Tehran, Iran

Medical Biology Research Center, Kermanshah University of Medical Sciences, Kermanshah, Iran

Institute of Biotechnology Research, Karaj, Iran

Dryland Agricultural Research Institute (DARI), Kermanshah, Iran

Key words: Soybean, Cluster analysis, Factor analysis, water stress.

Tóm tắt
soybean-bbi-source-1[1]Thử nghiệm này được tiến hành tại trạm nghiên cứu nông nghiệp Mahidasht phía tây của Iran trong RCBD với replications ba dưới bình thường hạn hán căng thẳng điều kiện. Phân tích cụm dựa trên phương pháp p. đã cho thấy các giống cây trồng đã được nhóm lại theo bốn cụm trong điều kiện không căng thẳng. Các dạng cây trồng của cụm đã bao gồm; (I: Baj-thiếu tá); (II: M9, Hy-1 LD9); (III: Các dạng cây trồng màu mỡ như L17, công đoàn, tiền thưởng, Williams, thép, Elgine, Clark) (IV: vô sinh giống như Hack, Flanklin, Halcor); Trong khi họ đã được nhóm lại theo ba cụm trong điều kiện căng thẳng. Các dạng cây trồng của cụm đã bao gồm (I: vô sinh giống như thiếu tá Baj, thép, Williams, tiền thưởng, Hack, Halcor Flanklin); (II: giống như Hy-1, Elgine M9); (III: Các dạng cây trồng màu mỡ như Clark, LD9, L17, Clark Union); tương ứng. Đánh giá các chức năng discriminate trên 14 giống cây trồng đậu tương dưới điều kiện không căng thẳng cho thấy 3 chức năng với tuyến hơn 1 giải thích hoàn toàn 100% giống cây trồng biến đổi. Đánh giá các chức năng discriminate trên 14 giống cây trồng đậu tương dưới tình trạng căng thẳng cho thấy các chức năng 2 với tuyến hơn 1 giải thích hoàn toàn 100% giống cây trồng biến đổi. yếu tố các phân tích về các đặc điểm 9 điều kiện không căng thẳng, đã ba thành phần 73.86% đặc điểm biến đổi với phương pháp luân chuyển varimax. Sự đóng góp của đầu tiên, thành phần thứ hai thứ ba đã là 38.08%, 20,56% 15.21%, tương ứng. Mặt khác ba thành phần giải thích 74.79% của sự thay đổi đặc điểm với varimax phương pháp luân chuyển trong điều kiện căng thẳng. Sự đóng góp của người đầu tiên, thành phần thứ hai thứ ba là người 32,57%, 27,20 15.02 tương ứng. Phân tích cụm dựa trên phương pháp Phường cho thấy bốn cụm các đặc điểm trong căng thẳng căng thẳng không điều kiện.

Leave a Reply