An Education Blog

word direction logo

Nhận dạng chìa khóa để loài sphecini (bộ cánh màng: Sphecidae: Sphecinae) tại Iraq- (Vietnamese)

Razzaq Shalan Augul, Mohammad Saleh Abdul-Rassoul, Ibrahim K. Kaddou

Iraq Natural History Research Center and Meusum, Baghdad University, Iraq

Department of Biology, College of Science, Baghdad University, Iraq

Key words: Iraq, Sphecinae, Sphecini, digger wasps, Sphex, Prionyx.

Tóm tắt
Trong nghiên cứu này, các mẫu vật 150 của bộ lạc Sphecini (bộ cánh màng: Sphecidae: Sphecinae), được thu thập từ các khu vực khác nhau của Iraq đang điều tra. Chín loài thuộc hai chi đã được xác định; loài này : Sphex flavipennis Fabricius, pruinosus S. Germar, S. zubaidiyacus Augul, Prionyx crudelis (F. Smith), P. vàng (Fabricius), P. stschurowskii (Radoszkowski), Prionyx viduatus (Chúa Kitô,), Prionyx lividocinctus (A. Costa), Prionyx niveatus (Dufour) Prionyx kirbii (van der Linden). Hai loài đã được ghi nhận lần đầu tiên tại Iraq. Xác định các phím để chi, loài figured của nữ cơ quan sinh dục được minh họa.

Leave a Reply