An Education Blog

word direction logo

Określające wrażliwość środowiskową namorzynowych lasów w Hara obszaru chronionego- (Polish)

Mohsen Dehghani, Abdolreza Karbassi

Department of the Environment, Islamic Azad University, Bandar Abbas Branch, Bandar Abbas, Iran

Graduate Faculty of Environment, University of Tehran, Tehran, Iran

Key words: Coastal, Marine Pollution, Environmental Sensitivity, Mangrove Forest, Hara Protected Area.

Streszczenie
tropical-fish-in-theHara chroniony obszar, jedną z przybrzeżnych ekosystemów morskich, ma tak dużą wagę o różnorodności biologicznej, pokryte przez lasy mangrowe. Unikatowe cechy tej dziedzinie doprowadziły do szybkiej ekspansji miejskich, wiejskich, przemysłu i turystyki i posiadają znaczenie gospodarcze i społeczne. Badania zostały przeprowadzone w kolejności toanalyze jakości parametrów fizyko-chemicznych wód powierzchniowych oraz metali ciężkich w osadach wybierając 27 stacji pobierania próbek w roku 2011. Wyniki badań okazało się, że różnica między pomiaru parametrów pomiarowych w 4 miesiące (lutego, maja, sierpnia i listopada) najczęściej jest znaczne. Poza tym pomiaru parametrów w stacji Północnej obszaru chronionego Hara głównie było więcej niż centrum południowych regionach, które ze względu na gęstość zaludnienia i działalności przemysłowej w tej dziedzinie.

Leave a Reply