An Education Blog

word direction logo

Palynostratigraphy và palynofacies của sự hình thành sanganeh trong phần Qarah-Su (NE, Iran)- (Vietnamese)

Narges Shokri, Ebrahim Ghasemi-Nejad, Ali-Reza Ashouri

Department of Geology, Faculty of Sciences, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran

Department of Geology, University College of Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran

Key words: Kopeh-Dagh Basin, Lower Cretaceous, Palynofacies, Palynostratigraphy, Dinoflagellate cysts, Iran.

Tóm tắt
184650_962_1199099259621-Apectodinium_augustum_537Palynomrphs được chiết xuất từ các mẫu đá hình thành Sanganeh xén lòng chảo Kopeh-Dagh Trung tâm chỉ ra một tuổi Albian Aptia sớm muộn cho sự hình thành. 80 mẫu thu hồi từ đá phiến sét marl giường đã được xử lý phân tích cho palynomorphs. Hai vùng palynological các loại cây của Palynofacies đã được xác định. Tập Palynofacies dinoflagellate cho thấy lắng đọng trong môi trường biển neritic đến cạn.

Leave a Reply