An Education Blog

word direction logo

Pencirian dan analisis kesan kimia farmaseutikal air sisa industri (kajian kes: Utara Iran)- (Malay)

Zahra Zamiraei, Mohammad Panahandeh, Habib FathiDokht, Nilufer Arshad

Environmental Research Institute, Academic Center for Education, Culture & Research (ACECR), 4144635699, Rasht, Iran

Key words: Pharmaceutical industry, chemical contaminations, treatment methods, formalin, heavy metal.

ABSTRAK
conveyor-belts-for-pharmaceutical-industryKajian ini menerangkan pendekatan penilaian risiko dan rawatan am untuk menentukan tahap kepekatan tibi dalam air sisa untuk syarikat farmaseutikal. Bagi definisi kimia pencemar dikaji Syarikat, ia telah mengkaji semula data yang terdapat pada bahan-bahan yang mengambil Tahunan Syarikat. Sebagai hasilnya, itu menunjukkan tahap yang tinggi formaldehid, untuk menembak diri sendiri dan sesetengah logam berat yang lain. Physicochemical parameter dalam sisa cecair syarikat farmaseutikal telah ditentukan dalam kedua-dua Makmal kimia dan saluran terbuka buangan effluen. Kertas ini menawarkan rawatan pra sebelum sisa industri tradisional. Kertas ini mencadangkan prosedur sebelum rawatan yang digunakan sebelum rawatan airsisa industri tradisional. Di samping itu, logam berat dan untuk menembak diri sendiri dalam makmal kimia secara diskret dikeluarkan oleh kaedah rawatan kimia. Ia boleh memberikan berkesan untuk menggunakan kombinasi rawatan biologi pembuangan karbon dan nutrien bagi rawatan air sisa akhir agar melaksanakan ke permukaan air.

Leave a Reply