An Education Blog

word direction logo

Penentuan keseimbangan tenaga, pelepasan gas rumah hijau dan pemanasan global potensi pengeluaran gula beet- (Malay)

Mohammad Ali Salehi, Morteza Almassi, Ali Mohammad Borghai, Babak Beheshti

Department of Agricultural Mechanization, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

Key words: Energy, Sugar beet, CO2, Efficiency Energy Ratio, Energy Productivity.

ABSTRAK
Kajian ini bertujuan untuk menganggar dan menilai dengan tenaga keseimbangan dan rumah hijau pelepasan gas dalam pengeluaran gula beet di Naghadeh bandar barat laut Iran. Atas sebab ini data dikumpul dengan menggunakan soal selidik dan temubual bersemuka dengan 125 petani. Hasil kajian menunjukkan bahawa jumlah tenaga input dan output adalah 69113.46 dan 260429 MJ ha-1, masing-masing. Nisbah kecekapan tenaga (CHRA) adalah 3.77 dan tenaga produktiviti (EP) 0.97MJha-1. Pelepasan CO2 maksimum kerana input N-baja adalah 938.05 kgha-1, masing-masing. Di ladang-ladang gula beet jumlah pengeluaran CO2 adalah 2777.10 kgha-1. Keputusan juga menunjukkan bahawa sumber-sumber tenaga yang tidak langsung dan tidak boleh diperbaharui adalah 76.28% dan 82.36%, masing-masing. Kadar tinggi sebanyak input tenaga tidak boleh diperbaharui langsung dan tidak langsung menunjukkan yang intensif penggunaan racun makhluk perosak, baja kimia, penggunaan sistem traktor dan jentera dan pengairan dalam agro-ekosistem ini. Akhirnya, memberi pendidikan yang sewajarnya kepada petani mengenai perlanjutan Perkhidmatan sekiranya gabungan jentera, membaja, penyemburan dan ujian tanah, dalam masa yang betul, boleh mempunyai kesan yang besar dalam kelestarian pengeluaran gula beet.

Leave a Reply