An Education Blog

word direction logo

Penubuhan gen organisma di bermula dan berakhir kawasan SicA gen daripada Salmonella enteritidis di pGEM vektor- (Malay)

Sara Ostovari, Mohammadreza Gholami, Mohammad Zolfaghari, Ghasem Rahimi1, Morteza khani

Department of Biology, Jahrom Branch , Islamic Azad University, Jahrom,Fars, Iran

Science and Research Branch, Islamic Azad University, Fars, Iran

Key words: Salmonella entritidis, Cloning, SicA gene, E. coli.

ABSTRAK
brown_eggs_in_brown_carton__isolatedSalmonella enteritidis adalah punca paling biasa gastroenteritis. SIC A dan F songsang mengaktifkan transkripsi sopB / sigD dan sopE pengekodan yang berkesan dirembeskan protein yang meningkatkan kod akan menyinggung perasaan. Dalam gen SicA huluan dan hiliran kajian ini daripada Salmonella enteritidis di pGEM vektor adalah dilakukan. Dalam kajian ini, gen huluan dan hiliran yang dikuatkan SicA Salmonella enteritidis berdasarkan asas tertentu dan Sayuran dan pengklonan fragmen DNA oleh T / kaedah coloning dalam pGEM vektor dan constarct ini berubah menjadi coli Sabah & Sarawak. Huluan dan hiliran SicA gen Salmonella enteritidis telah disahkan menggunakan PCR. Hasil daripada langkah-langkah yang seterusnya menunjukkan bahawa wilayah ini telah berjaya kemudian diklon di E. coli. Pengesahan daripada conestract ini telah dilakukan oleh pencernaan enzim sekatan. Mengikut keputusan, boleh menghasilkan conectruction melalui penggabungan semula homologous dan memasukkan anti – biotik tahan gen-gen antara kawasan huluan dan hiliran SicA gen daripada Salmonella eneritidis sebagai calon bagi gen vaccina terhadap Salmonella eneritidis kajian pada masa akan datang. Ada kajian menunjukkan pengklonan berjaya bermula dan berakhir kawasan pengekod SicA gen daripada Salmonella enteritidis dalam bakteria E. Coli. Oleh itu, ia kelihatan bahawa struktur yang dihasilkan dalam kajian ini boleh digunakan sebagai vaksin gen calon terhadap Salmonella dalam kajian masa depan.

Leave a Reply