An Education Blog

word direction logo

Phản ứng của các loài chim đất ngập nước lớn để người rối loạn: kết quả từ phương pháp tiếp cận thực nghiệm chim trong lĩnh vực bảo vệ khác nhau trạng thái ở phía tây nước Tanzania- (Vietnamese)

Jasson R. M. John

Department of Zoology and Wildlife Conservation, University of Dar es Salaam, Dar es Salaam, Tanzania

Key words: Flight distances, Large waterbirds, Malagarasi wetlands, Site protection status.

Tóm tắt
flbirds0508_2644Chuyến bay khoảng cách khá thường xuyên được sử dụng để thiết lập các động vật hoang dã hồi đáp tới con người. Nó thường hypothesised loài động vật trong khu vực bảo vệ nhạy cảm hơn để tiếp cận con người hơn tại các khu vực nơi loài động vật có thể cùng tồn tại với con người tại mật độ cao. Nhưng giả thiết này có thể không giữ đúng nếu loài động vật đang bị đàn áp. Một lĩnh vực thử nghiệm được thiết kế trên ba vùng đất ngập nước lớn chim, hai ‘Dễ bị tổn thương’ và CITES phụ lục II; Shoebill Balaeniceps rex và yếm cẩu Bugeranus carunculatus và một ‘ít quan tâm’ yên – Mỏ hạc Ephippiorhynchus senegalensis, trong khu vực với trạng thái bảo vệ khác nhau để kiểm tra hiệu lực của bảo vệ gradient trên chuyến bay khoảng cách. Bởi vì Shoebill và yếm cần cẩu bị giới hạn ở phía tây Tanzania và cả ba loài trong nghiên cứu này đang bị mắc kẹt nó cũng đã được dự kiến họ sẽ đáp ứng với áp lực săn bắn. Nghiên cứu cho thấy rằng loài chim đã cẩn thận hơn trong các khu vực được bảo vệ rất nhiều với khoảng cách bắt đầu dài hơn chuyến bay (83.75 ± 18.84 m) hơn trong không được bảo vệ (57.24 ± 23.53 m), phù hợp với các giả thuyết đầu tiên. Tuy nhiên, khoảng cách chuyến cho yên – Mỏ hạc đã không khác biệt đáng kể trong số các trang web. Ngoài ra, Shoebill lập đàn gia cầm chặt chẽ trong khu vực được bảo vệ rất nhiều khi xóa cho thấy chim đã đáp ứng để đàn áp sự quen thuộc. Những cáo buộc của bẫy chim bất hợp pháp trong khu bảo tồn cũng tràn lan và không đủ trong khuôn viên luật thực thi pháp luật đã được ghi nhận. Cho nhỏ dân số yếm cẩu và Shoebill ở Tanzania (< 500 cá nhân cho mỗi loài), nghiên cứu đề nghị đình chỉ bẫy và thương mại của 2 loài, và cải thiện các thực thi pháp luật trong khuôn viên.

Leave a Reply