An Education Blog

word direction logo

Simulasi nikel dalam tanah yang dipengaruhi oleh air sisa dan enap cemar dengan menggunakan Hydrus 1D- (Malay)

Azita Behbahaninia , Amirpouya Sarraf

Department of Environment, Roudehen branch, Islamic Azad University, Roudehen, Iran

Department of Civil Engineering, Roudehen branch, Islamic Azad University, Roudehen, Iran

Key words: Nickel, Simulation, groundwater, wastewater, soil.

ABSTRAK

Pengangkutan logam berat dalam tanah tercemar boleh menyebabkan pencemaran air bawah tanah. Dalam kajian ini hadir Hudrus satu dimensi perisian ini digunakan untuk pemindahan logam nikel dari tanah ke air bawah tanah. Kepekatan Ni boleh dikatakan dalam air sisa dan enap cemar sebagai syarat sempadan aliran masuk air, kepekatan Ni adalah dianggap dalam air larut lesap sebagai sempadan outlet. Memandangkan dalam keseimbangan model Crank Nicholson dan Galerkin unsur terhingga oleh perisian Haydrus. Perubahan kepekatan Ni adalah simulasi tempoh pengairan. Untuk tujuan ini, perisian Haydrus bernombor 1 bilangan lapisan tanah, kedalaman 100 cm, kedalaman air bawah tanah. Tempoh pengairan adalah 150 hari. Lengkung taburan kepekatan Ni dalam profil tanah menunjukkan keputusan eksperimen dengan keputusan pengiraan yang diperolehi dari model yang sama. Dan ia boleh digunakan untuk menentukan taburan kepekatan logam dalam tanah bebas – zon tak tepu dan anggaran waktu ketibaan untuk kedalaman tertentu. Ia boleh digunakan untuk mengawal kepekatan logam dalam tanah dan air bawah tanah.

Leave a Reply