An Education Blog

word direction logo

So sánh các ngô lai có hiệu lực trên hạt giống đặc điểm- (Vietnamese)

Mahtab Jalili, Peyman Eyvazi

Department of Agriculture, Parsabad Moghan Branch, Islamic Azad University, Parsabad Moghan, Iran

Key words: Hybrid corn, Maturity and seed traits.

Tóm tắt
Hybrid corn-3Để xác định các đặc tính ngày càng tăng phát hiện các căn cứ hình thái học khác biệt năng suất, nghiên cứu về mối quan hệ giữa những đặc điểm khác nhau với nhau với sản lượng ngũ cốc, xác định các đặc điểm quan trọng nhất có hiệu quả trên sản lượng trong lai của hạt giống ngô so sánh các bản địa ngoại lai đã được nghiên cứu phân loại của họ đã được thực hiện trên cơ sở các đặc điểm hình thái học. Cho mục đích này một thử nghiệm thực hiện trong năm 2007 tại Trung tâm nghiên cứu nông nghiệp Moghan. Trong thử nghiệm này, 28 lai của hạt giống ngô (18 người nước ngoài giống lai 10 bản xứ lai) đã nghiên cứu hai thí nghiệm khác nhau bằng cách sử dụng một khối hoàn toàn ngẫu nhiên được thiết kế trong 4 replications. So sánh trực giao cho thấy rằng sản lượng ngoại lai cao hơn nguồn gốc đã là tế từ trọng lượng 1000 hạt, sâu của hạt giống, thực vật chiều cao, chiều dài của tua, số lượng trên đầu trang của tai, số ngày với phấn hoa shedding, số ngày để silking số ngày để trích xuất sinh lý trong ngoại lai.

Leave a Reply