An Education Blog

word direction logo

So sánh các ngô lai có hiệu lực vào giai đoạn phenological- (Vietnamese)

Mahtab Jalili

Department of Agriculture, Parsabad Moghan Branch, Islamic Azad University, Parsabad Moghan, Iran

Key words: hybrid corn, maturity and phenological stages.

Tóm tắt
hybrid corn, -4Để xác định các đặc tính ngày càng tăng phát hiện các căn cứ hình thái học khác biệt năng suất, nghiên cứu về mối quan hệ giữa những đặc điểm khác nhau với nhau với sản lượng ngũ cốc, xác định các đặc điểm quan trọng nhất có hiệu quả trên sản lượng trong lai của hạt giống ngô so sánh các bản địa ngoại lai đã được nghiên cứu phân loại của họ đã được thực hiện trên cơ sở các đặc điểm hình thái học. Cho mục đích này một thử nghiệm thực hiện trong năm 2007 tại Trung tâm nghiên cứu nông nghiệp Moghan. Trong thử nghiệm này, 28 lai của hạt giống ngô (18 người nước ngoài giống lai 10 bản xứ lai) đã nghiên cứu hai thí nghiệm khác nhau bằng cách sử dụng một khối hoàn toàn ngẫu nhiên được thiết kế trong 4 replications. Các giống lai của cả hai nhóm sự khác biệt có ý nghĩa trong một số đặc điểm. Trong thử nghiệm này một số giống lai người nước ngoài trưởng thành trung bình năng suất thấp so với lai bản xứ trưởng thành sớm kết quả này cho thấy phản ứng khác nhau của các loại cây lai ghép trong điều kiện nghiên cứu thử nghiệm (P < 0,05). Khu vực heritability, năng suất, số lượng hạt giống hàng, số lượng các hạt giống cho mỗi hàng, 1000 hạt trọng lượng, thực vật chiều cao, chiều cao tai, số lượng tua chi nhánh, số lượng , vị trí xuất hiện của tai, chiều dài của trong các giống lai của hai nhóm này cao.

Leave a Reply