An Education Blog

word direction logo

Sự kết hợp của dữ liệu quang phổ và không gian trong quy hoạch của vụ lở đất nhạy cảm (trường hợp nghiên cứu: Sangorchay reservoir)- (Vietnamese)

Mohmmad Hoessin Fathi, Kazem Khohdel, Amir Shoreh Kandi, Zahra Ashrafifeini, Mohammad Ali Khaliji

Geomorphology, Department of Geography, Mohaghegh Ardabili University, Ardabil, Iran

Geomorphology, Department of Geography, Tabriz University, Tabriz, Iran

Department of Urbanism, Young Researchers and Elite club, Bonab Branch, Islamic Azad University, Bonab, Iran

Key words: Landslide, Sangorchay, Spectral indexes, Spatial data, MCDM models.

Tóm tắt
b04_26619767Bản đồ các vụ lở đất nhạy cảm một trong những công cụ cần thiết quan trọng nhất đối với môi trường lập trình viên những người đưa ra quyết định đặc biệt là khu vực miền núi. Mục đích chính của nghiên cứu này để đánh giá sử dụng dữ liệu các phương pháp đánh giá khoảng cách xa như hình ảnh vệ tinh cũng có thể sử dụng nhiều tiêu chí quyết định mô hình trong quy hoạch của vụ lở đất nhạy cảm. (ANP) Phân tích mạng quá trình một trong những mô hình chuẩn bị bản đồ nhạy cảm lở đất mô hình này đã giữ các khả năng lợi thế của mô hình AHP đã hoàn thành những vấn đề có liên quan do đó những năm gần đây đã được sử dụng nhiều hơn AHP thực sự đã thay thế . Trong nghiên cứu này, chúng tôi đã khoanh vùng nhạy cảm lở đất Sangor Chay. Nghiên cứu này, chúng tôi đã sử dụng 17 tham số tự nhiên con người (lượng mưa, khoảng cách đến lỗi, khoảng cách đến sông, mật độ thoát nước, mức độ dốc hướng, đất sử dụng, bảo hiểm thảm thực vật etc.) Sự lựa chọn, quyết định ENVI một trong những công cụ được sử dụng để so sánh đôi, cung cấp dữ liệu thực hiện các mô hình. Đánh giá kết quả cho thấy rằng 76 phần trăm của lở đất đã xảy ra trong vùng, thuộc về lớp học “nguy hiểm” “cực kỳ nguy hiểm”. Theo điều này, dữ liệu các thông số kết quả từ mô hình đến nay khoảng cách còn nhiều tiêu chí quyết định làm mô hình, khả năng phù hợp với dự báo sự nhạy cảm lở đất.

Leave a Reply