An Education Blog

word direction logo

Tác động của vermicomposting sinh khối vi sinh vật trong đất bị ô nhiễm bởi kim loại nặng- (Vietnamese)

Mohammad Lakzayi, Hossein Moradi, Ebrahim Sabbagh, Khashayar Rigi

Department of plant Production, Khash Branch, Islamic Azad University, Khash, Iran

Higher Educational Complex of Saravan, Iran

Key words: Soil quality, Phytoremediation, soil basal respiration Soil organic matter.

Tóm tắt
Giảm chất lượng đất (SQ) đang nổi lên như là một vấn đề môi trường kinh tế ngày càng tăng mối quan tâm toàn cầu như đây bị suy thoái đất đang trở nên phổ biến hơn do việc sử dụng chuyên sâu người nghèo quản lý, thườngkết quả của hơn-dân. Những vấn đề bức xúc như xói mòn, ép, quá trình axit hóa, chất hữu cơ tổn thất, tổn thất chất dinh dưỡng sa mạc hóa làm giảm năng lực sản xuất nông nghiệp. SQ suy giảm nghiêm trọng ảnh hưởng đến các môi trường khả năng nông nghiệp, vì thế hệ sinh thái của dân số sức khỏe, an ninh lương thực sinh kế. Các xét nghiệm để giám sát chất lượng không khí nước đã được tiêu chuẩn hóa rộng rãi được thông qua quốc tế. Earthworms, cải thiện năng suất đất khả năng sinh sản, một ảnh hưởng quan trọng trên đất cấu trúc. Earthworms đem lại những thay đổi vật lý, hóa học sinh học trong đất thông qua hoạt động của họ do đó được công nhận như là quản lý đất. Đất chất hữu cơ (SOM) đóng một vai trò quan trọng trong việc duy trì năng suất nhiệt đới đất cung cấp năng lượng chất nền, khuyến khích sự đa dạng sinh học giúp để duy trì chức năng chất lượng hệ sinh thái đất. SOM trực tiếp ảnh hưởng đến chất lượng đất, do ảnh hưởng của nó trên đất thuộc tính.

Leave a Reply