An Education Blog

word direction logo

Tác dụng của cây bạch đàn cellulose xanthan carboxymethyl trên một số đặc điểm về thể chất và cảm giác của baslvq- (Vietnamese)

Shamsborhany Roonak, Ghiassi Tarzi Babak, Seyyedin Ardabily Mehdi

Food Science and Technology, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

College Of Food Science & Technology, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

Key words: Wheat starch, DSC, xanthan, carboxymethyl cellulose, retrogradation.

Tóm tắt
94190-004-D8BC0070Tinh bột nướu răng hydrocolloids thường xuyên được sử dụng trong hệ thống thực phẩm để cung cấp đúng kết cấu, độ ẩm hạn sử dụng của thực phẩm. Kẹo cao su tinh bột tương tác trong hệ thống thực phẩm có thể thay đổi các tinh bột gelatinization tính chất vật lý. Nghiên cứu hiện nay nhằm mục đích để điều tra ảnh hưởng của việc bổ sung các Oxide carboxymethyl cellulose nồng độ của các (0.1, 0,2 0,3% (w / w) trên các tính chất vật lý (độ ẩm nội dung, retrogradation, phá vỡ lực sức mạnh) tính chất cảm giác tinh bột lúa mì sau khi lưu trữ của 1,30 60 ngày đã được phân tích. Kết cấu hồ sơ analysis(TPA) Differential Scanning Calorimetry (DSC) của gel tinh bột cũng được đánh giá. Tất cả hydrocolloids cũng đã có thể làm giảm sự mất mát của độ ẩm trong baslvq , làm giảm tỷ lệ mất nước tinh bột gel. kẹo cao su Xanthan carboxymethyl cellulose lúc nồng độ (tương ứng 0,2%, 0,1% (w/w) trong gel hỗn hợp đã xuất hiện để gây ra một sự thay đổi thấp hơn trong kết cấu tài sản trong thời gian lưu trữ. Differential scanning calorimetry (DSC) được sử dụng để mô tả hành vi của tinh bột với không có chất phụ gia. Kết quả cho thấy rằng oxide kẹo cao su carboxymethyl cellulose retarded retrogradation lúa mì tinh bột tra nhiệt (điện lạnh 6 ° c). Kẹo cao su Carboxymethyl cellulose retarded retrogradation của lúa mì tinh bột nhiều hơn kẹo cao su xanthan. Bổ sung hydrocolloids gây ra một giảm gelatinization enthalpy của tinh bột lúa mì. Cảm giác đánh giá cho thấy mẫu chứa 0,3 kẹo cao su xanthan 0,2% chất lượng cao nhất.

Leave a Reply