An Education Blog

word direction logo

Tác dụng của một số tài sản đất về phân phối các Ceratocarpus nguyên và Aristida funiculata tại Mardan, Kashan Rangelands- (Vietnamese)

Melika Hashemi, Mojtaba Akhavan Armaki

Young Researchers and Elite club, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran

Range management, Tehran university, Iran

Key words: Mardan, Kashan, Ceratocarpus arenarius, Flora, Principal components analysis, Soil properties, Aristida funiculata.

Tóm tắt
20079_1bb65522Để sử dụng bền vững của rangelands, cần thiết để nhận ra nước, đất cây cối che phân tích mối quan hệ của họ. Tính chất vật lý hóa học của đất hiệu quả trong phân phối các loài thực vật trong khu vực địa phương. Để xác định ảnh hưởng của một số tài sản đất trên phân phối các loài Ceratocarpus nguyên Aristida funiculata vùng Mardan mùa hè Kashan, ba loại cây thực vật đã được xác định bao gồm Artemisia aucheri-Ceratocarpus nguyên, Artemisia aucheri-Eryngium bungei Artemisia aucheri Aristida funiculata. Sau đó các dữ liệu của 20 được thu thập cho từng loại trong sa mạc. Sau khi khoan diện đất 27 cung cấp mẫu 0-30 30-60 cm từ đất sâu, độ pH, EC, CaCO3, cacbon hữu cơ, CaSO4 sỏi tham số phân phối đất hạt đã được xác định trong phòng thí nghiệm. Một cách phân tích các phương sai được thực hiện bằng cách sử dụng phần mềm SPSS. Phân tích các phương sai cho thấy đất sét CaCO3 trong đất đầu tiên sâu CaCO3 sỏi % độ sâu đất thứ hai sự khác biệt đáng kể trong ba loại thực vật. Sau đó, để xác định các thông số ảnh hưởng trên tách các loại thảm thực vật, phân tích thành phần chủ yếu được thực hiện trên 17 biến (16 đất biến tỷ lệ phần trăm độ dốc) bằng cách sử dụng phần mềm máy tính-ORD. Kết quả của PCA chỉ ra rằng trong % độ dốc trục đầu tiên, đất sét trong hai chiều sâu CaCO3 cát độ sâu đầu tiên, giải thích 61% các biến thể cát trục bao gồm hai thứ hai chiều sâu độ dẫn điện các vật chất hữu cơ độ sâu đầu tiên, giải thích 38% các biến thể. Các kết quả của các nghiên cứu cho thấy rằng Ceratocarpus nguyên đã thêm phân tán trong các khu vực nơi các lớp thấp hơn trên đất đã có ít đất sét CaCO3 Aristida funiculata nhìn thấy dưới lớp đất thêm đất sét thêm CaCo3 hữu cơ ít cacbon EC trong đất trên lớp.

Leave a Reply