An Education Blog

word direction logo

Tác dụng của nước thâm hụt về đặc điểm phisyological-hóa học giống hướng dương (Helianthus Annuus L.)- (Vietnamese)

Mahdi Seyedsalehi, Ahmad Afkari Bajehbaj

Department of Physiology, Islamic Azad University, Ardabil Branch, Ardabil, Iran

Department of Environmental Engineering, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

Key words: Water deficit, leaf relative water content, leaf water potential, sunflower, potassium.

Tóm tắt
683506Để đánh giá nước thâm hụt sự căng thẳng và kali tỷ lệ tác dụng trên một số thuộc tính hình Thái, sinh lý của hướng dương, một thử nghiệm được tiến hành trong một RCBD dựa trên phân chia lô thiết kế giai thừa trong ba replications tại Đại học Hồi giáo Azad, Tabriz chi nhánh nghiên cứu lĩnh vực trong năm 2008. Bốn hướng dương giống như Airfloure, Alestar, Armawirski và Ismailli, cùng với tỷ lệ ba ứng dụng kali như kiểm soát, 75 và 150 kg/ha bố trí ở subplots và ba tỷ lệ nước ứng dụng sau khi 70, 140 và 210 mm sự bay hơi từ Class A pan đã được sắp xếp trong các lô chính. Kết quả cho thấy rằng các ứng dụng nước thâm hụt căng thẳng giảm đáng kể chiều cao thực vật, hạt giống số một đầu, hạt hollowness phần trăm, lá nước tiềm năng, các chỉ số diện tích lá, lá có hàm lượng nước tương đối, khí khổng kháng và thu hoạch chỉ mục. Trong nước ứng dụng sau 70 mm bốc hơi từ Class A pan Airfloure và Alestar giống có hạt giống cao nhất số mỗi đầu và hollowness ít nhất phần trăm, trong khi chỉ số thu hoạch tối đa nhận được trong Airfloure giống trong tiêu thụ của 75 kg/ha sulfat kali, ứng dụng nước sau khi bốc hơi 210 mm từ Class A pan. Kali ảnh hưởng tiềm năng nước lá và dẫn đến cao hơn hàm lượng nước là 14,09% và cung cấp áp lực thủy tĩnh cần thiết để tăng trọng lượng tươi đầu do đó. Tăng mức độ thủy lợi giảm lá nước tiềm năng là 31.71% và tăng sức đề kháng stomata là 45.61%, do đó dẫn đến giảm 49.17% trọng lượng tươi đầu. Kali tăng cường ứng dụng song song với 26.69% tăng trong sản lượng ngũ cốc. Cũng khí khổng kháng tăng ở tất cả các giống cây trồng tăng nước ứng dụng khoảng thời gian.

Leave a Reply