An Education Blog

word direction logo

Archive for the Bread Wheat Cultivars Tag

Estimation of general and specific combining ability in bread wheat (Triticum aestivum L.) – IJAAR

A.A. Kandil, A.E. Sharief, Hasnaa S.M. Gomaa Department of Agronomy, Mansoura University, Egypt Agric. Research center Ministry of Agriculture and reclamation, Egypt Key words: Bread Wheat cultivars, specific combining ability, gene action. Abstract To estimate the general and specific combining ability in wheat for yield and its components i.e. number of spikes/plant, spike length, number […]

Estimates of gene action for yield and its components in bread wheat Triticum aestivum L. – IJAAR

AA.Kandil, AE. Sharief2, Hasnaa SM. Gomaa Department of Agronomy, Mansoura University, Egypt Agriculture Research Center, Ministry of Agriculture and land reclamation, Egypt Key words: Bread Wheat Cultivars, Narrow Sense Heritability, Broad sense heritability. Abstract In order to study gene action for yield and its components using 8 × 8 diallel crosses excluding reciprocals during 2013/2014 […]

Estimation of general and specific combining ability in bread wheat (Triticum aestivum L.)

A.A. Kandil, A.E. Sharief, Hasnaa S.M. Gomaa Department of Agronomy, Mansoura University, Egypt Agric. Research center Ministry of Agriculture and reclamation, Egypt Key words: Bread Wheat cultivars, specific combining ability, gene action. Abstract To estimate the general and specific combining ability in wheat for yield and its components i.e. number of spikes/plant, spike length, number […]

Оценка на общи и специфични комбиниране способност в хляб пшеница (Triticum aestivum L.)- (Bulgarian)

A.A. Kandil, A.E. Sharief, Hasnaa S.M. Gomaa Department of Agronomy, Mansoura University, Egypt Agric. Research center Ministry of Agriculture and reclamation, Egypt Key words: Bread Wheat cultivars, specific combining ability, gene action. Абстрактни За оценка на общите и специфичните комбиниране способността в пшеница за добив и неговите компоненти, т.е. брой шпайкове/растение, скок дължина, брой на […]

빵 밀 (Triticum aestivum L.)에서 일반 및 특정 결합 능력의 추정- (Korean)

A.A. Kandil, A.E. Sharief, Hasnaa S.M. Gomaa Department of Agronomy, Mansoura University, Egypt Agric. Research center Ministry of Agriculture and reclamation, Egypt Key words: Bread Wheat cultivars, specific combining ability, gene action. 개요 밀 생산량에 대 한 일반 및 특정 결합 능력 및 그것의 구성 요소 즉, 스파이크/식물, 스파이크 길이, 곡물/스파이크, 1000-곡 식 무게와 곡물 […]

Estimasi kemampuan menggabungkan Umum dan khusus roti gandum (Triticum aestivum L.)- (Indonesian)

A.A. Kandil, A.E. Sharief, Hasnaa S.M. Gomaa Department of Agronomy, Mansoura University, Egypt Agric. Research center Ministry of Agriculture and reclamation, Egypt Key words: Bread Wheat cultivars, specific combining ability, gene action. Abstrak Untuk memperkirakan kemampuan menggabungkan Umum dan khusus dalam gandum untuk hasil dan komponennya yaitu jumlah paku/tanaman, panjang spike, jumlah butir spike, 1000-butiran […]

Abschätzung der allgemeinen und spezifischen kombinieren Fähigkeit in Brot-Weizen (Triticum Aestivum L.)- (German)

A.A. Kandil, A.E. Sharief, Hasnaa S.M. Gomaa Department of Agronomy, Mansoura University, Egypt Agric. Research center Ministry of Agriculture and reclamation, Egypt Key words: Bread Wheat cultivars, specific combining ability, gene action. Abstrakt Um zu schätzen, dass die allgemeinen und spezifischen kombinieren Fähigkeit im Weizen für Ertrag und seine Komponenten, d.h. Anzahl der Spitzen/Anlage, Spitze […]

Estimates of gene action for yield and its components in bread wheat Triticum aestivum L.

AA.Kandil, AE. Sharief, Hasnaa SM. Gomaa Department of Agronomy, Mansoura University, Egypt Agriculture Research Center, Ministry of Agriculture and land reclamation, Egypt Key words: Bread Wheat Cultivars, Narrow Sense Heritability, Broad sense heritability. Abstract In order to study gene action for yield and its components using 8 × 8 diallel crosses excluding reciprocals during 2013/2014 […]

Разчети за ген действие за добив и неговите компоненти в хляб пшеница Triticum aestivum L.- (Bulgarian)

AA.Kandil, AE. Sharief, Hasnaa SM. Gomaa Department of Agronomy, Mansoura University, Egypt Agriculture Research Center, Ministry of Agriculture and land reclamation, Egypt Key words: Bread Wheat Cultivars, Narrow Sense Heritability, Broad sense heritability. Абстрактни С цел изследване на ген действие за добив и нейните компоненти, с помощта на 8 × 8 diallel пресича с изключение […]

수율과 빵 밀 Triticum aestivum 나 그 구성 요소에 대 한 유전자 행동의 예측- (Korean)

AA.Kandil, AE. Sharief, Hasnaa SM. Gomaa Department of Agronomy, Mansoura University, Egypt Agriculture Research Center, Ministry of Agriculture and land reclamation, Egypt Key words: Bread Wheat Cultivars, Narrow Sense Heritability, Broad sense heritability. 개요 수익률 및 8 × 8를 사용 하 여 구성 요소에 대 한 유전자 행동을 공부 하기 위하여 diallel 2013/2014과 2014 년 […]