An Education Blog

word direction logo

Tâm lý ảnh hưởng của thảm họa thiên nhiên attaabad trên các cộng đồng ở thượng nguồn của trên Hunza, huyện Hunza Nagar, Pakíts-tăng- (Vietnamese)

Karamat Ali, Farida Begum, Iqtidar Hussain, Rabia Hussain, Salima Shaheen, Salma Durrani, Sujjad Hyder, Ghulam Raza, Shaukat Ali, Rehmat Karim, Muhammad Akbar

Department of Environmental Sciences, Karakoram International University, Gilgit, Pakistan

Department of Behavioural Sciences, Karakoram International University, Gilgit, Pakistan

Department of Business Management, Karakoram International University, Gilgit, Pakistan

Key words: Disaster, Psychological, communities, Symptoms, Resources.

Tóm tắt
radar-results-japan-disaster-tsunami-warning-system_178Bài báo này kiểm tra các tác động tâm lý của 2010 Attaabad lở đất gây ra hồ trên thượng nguồn các cộng đồng trên Hunza. Nguy hiểm tự nhiên bất ngờ, xảy ra đột ngột, gây ra thiệt hại phổ biến được hiểu chấn thương tâm lý liên kết với một mức độ cao của sự xáo trộn tâm lý. Những người bị ảnh hưởng tâm lý nhất thường được xem đã phá vỡ một cách đáng kể trong các hoạt động cuộc sống đòi hỏi thời gian dài để phục hồi. Dữ liệu chính đã thu thập từ 4 làng đã trực tiếp hay gián tiếp bị ảnh hưởng do vụ lở đất Attaabad hồ gây ra. Phân tích cho thấy rằng đa số người trả lời (95%) trong khu vực đã được trực tiếp hay gián tiếp bị ảnh hưởng bởi nguy cơ lở đất. Để thu thập dữ liệu một số câu hỏi dựa trên tâm lý đã được phát triển liên quan đến những ảnh hưởng tâm lý của các thảm họa trên cộng đồng. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng posttraumatic căng thẳng triệu chứng tỷ giá tăng lên do mức độ nghiêm trọng của thiên tai. Những người trực tiếp bị trong thảm họa tự nhiên này khả năng các triệu chứng hơn so với những người gián tiếp chịu từ thảm họa. Những sự kiện này hầu như luôn luôn dẫn đến căng thẳng phụ gia tương tác có thể đóng góp vào các triệu chứng của đau khổ tâm lý tuần, tháng thậm chí cả năm sau thảm họa.

Leave a Reply