An Education Blog

word direction logo

Xác định các thông số sinh trắc học của cá bằng cách phân tích hình ảnh- (Vietnamese)

B.Behzadi Mackvandi, A.M, Borghei, A. Javadi, S. Minaei, M. Almassi

Department of Agricultural Machinery, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

Agricultural Engineering Research Institute, Karaj, Iran

Department of Agricultural Machinery Engineering, Faculty of Agriculture, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran

Department of Agricultural Machinery, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

Key words: Image processing; Fish; Biometric parameters.

Tóm tắt
FantailNghiên cứu quản lý thủy sản thường đòi hỏi việc sử dụng các mối quan hệ sinh trắc học để biến đổi dữ liệu thu thập trong lĩnh vực vào chỉ số thích hợp. Hiện nay Iran, nhà nghiên cứu đã đo các tham số biometry một cách thủ công bằng cách sử dụng công cụ đo lường. Ngoài ra, phương pháp này rất tốn thời gian làm tăng nguy cơ bệnh tật cái chết đột ngột. Sau đó, công nghệ xử lý hình ảnh được sử dụng để xác định các thông số sinh trắc học của (chiều dài, cân). Kết quả cho thấy rằng các tham số biometry được đo bằng cách sử dụng hình ảnh xử lý kỹ thuật đã được tương quan cao với giá trị thực tế (R2 0,95).

Leave a Reply